Regulamin konkursu na Facebook oraz Instagram

 • Postanowienia ogólne

  §1

  1. Femi Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Vogla 2a (02-963 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000893840 (dalej jako: „Organizatorzy”) są organizatorem konkursu internetowego pt. „ZIMOWE SZALEŃSTWO” (zwanego dalej „Konkursem”).
  2. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
  3. Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem serwisu Instagram.
  4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  5. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis META.
 • Warunki uczestnictwa w Konkursie i jego przebieg

  §2

  1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terenie Polski, które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”)
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest: posiadanie konta w serwisie społecznościowym Instagram, like pod postem, udostępnienie postu na swoim stories, udostępnienie zdjęcia z oznaczeniem profilu fair fur, komentarz z oznaczeniem 3 innych kont, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego postanowień. Umieszczane komentarze nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych twórców.
  3. Konkurs trwa od dnia 16.01.2024 od godz. 8:00 do końca dnia 23.01.2024..
  4. Zdjęcie umieszczone w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów poza towarami i znakami towarowymi marek należących do Organizatorów.
  5. W przypadku wygrania nagrody, dane Uczestnika konieczne do wysłania mu wygranej nagrody zostaną ustalone przez wiadomość prywatną w serwisie Instagram, w okresie 5 dni roboczych od wiadomości z informacją o wygranej, która zostanie przekazana za pośrednictwem serwisu Instagram. W przypadku wygranej, Uczestnik Konkursu udostępni Organizatorowi: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana nagroda.
  6. Wyniki konkursu zostaną̨ opublikowane 26.01.2024 roku o godzinie 20:00 w relacji konta @fairfur
  7. Uczestnik Konkursu:
   1. poprzez udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje wszystkie warunki udziału w Konkursie oraz treść Regulaminu, a także wyraża zgodę̨ na wykorzystywanie przez Organizatorów swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych niezbędnych do zrealizowania wysyłki.
   2. oświadcza i gwarantuje, że jest autorem przygotowanej treści komentarza oraz nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych twórców.
   3. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu od odpowiedzialności wobec osób trzecich
  8. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu zgłaszanie w Konkursie treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie prawa, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych lub złośliwe oprogramowanie oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook i Instagram.
 • Nagrody

  §3

  1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiadają Organizatorzy.
  2. Nagrodami są:

   Zestaw produktów FAIR FUR

  3. O przyznaniu nagród uczestnikom Konkursu decyduje wynik Jury Konkursowego.
  4. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę̨ ani wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatorów przesyłką pocztową dostarczoną na terenie Polski.
  6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres właściwy do przekazania nagrody oraz numer telefonu) w wiadomości prywatnej lub na adres e-mail: ania@femi-trade.com
  7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni od daty przesłania danych adresowych.
  8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności, w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
  9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji w serwisie Instagram, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • Postępowanie reklamacyjne

  §4

  1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawują Organizatorzy.
  2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatorów na adres siedziby wskazany w Regulaminie. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiadają Organizatorzy.
  3. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
  4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów.
 • Publikacja Regulaminu Konkursu

  §5

  Z treścią Regulaminu można zapoznać się w relacji wyróżnionej na koncie @fairfur.official w relacji konkurs.

 • Postanowienia końcowe

  §6

  1. Wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, będzie równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu oraz będzie uprawniać Organizatorów do odmowy wydania nagrody.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatorów.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników konkursu pod nazwą: Konkurs są organizatorzy – Femi Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Vogla 2a (02-963 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000893840 (dalej jako: „Organizatorzy” lub „Administratorzy”).
 2. W sprawie prawidłowości przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorami za pośrednictwem adresu e-mail: ania@femi-trade.com
 3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcom Konkursu i publicznego podania imienia, nazwiska lub nicku konta na Instagramie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Administratorów drogą mailową na adres wskazany w pkt 2 powyżej lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatorów. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom: firmom kurierskim, w zakresie niezbędnym do wysyłki nagrody związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów do dnia zakończenia Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Organizatorów i Uczestników związanych z organizacją Konkursu, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych Organizatorów w związku z wydaniem nagród.
 8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów do dnia zakończenia Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Organizatorów i Uczestników związanych z organizacją Konkursu, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych Organizatorów w związku z wydaniem nagród.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 10. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.